Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

මහාවිහාරය වනාහි ථෙරවාදී බුදුදහමේ හදවතයි. ප්‍රථම ධර්මසංගායනාවෙන් ත්‍රිපිටකයට නැංවුණු බුදුවදන නිවැරදි අර්ථකථන සමඟ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සුරක්ෂිත කළේද, ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරමින් එහි චිරපැවැත්ම තහවුරු කළේද, පසුකලෙක ඇතිවුණු අධර්මවාදී වූ අභයගිරික ආදී විපරීත මත ඛණ්ඩනය කරමින් ථෙරවාදී බුදුදහම රැකගත්තේද මහාවිහාරයයි. මේ එසේ සුපිරිසිදුව තථාගත වචනය දීපනය කළ මහාවිහාරයේ අන්තර්ජාල අනුවාදයයි.

නවතම ධර්මදේශනා - Video

අක්කෝසන සූත්‍රය

පූජ්‍ය කොටුගොඩ නන්දසීල ස්වාමීන් වහන්සේ

සූත්‍ර දේශනා


සීලය හා ප්‍රඥාව සම කර ගන්නේ කොහොමද?

කල්‍යාණ මිත්‍රයාට ලැබෙන ආනිසංස

සප්ත බොජ්ඣඞ්ග
(විරිය බොජ්ඣඞ්ගය)

දානයේ ආනිසංස

සප්ත බොජ්ඣඞ්ග
(ධම්මවිචය බොජ්ඣඞ්ගය)

සප්ත බොජ්ඣඞ්ග
(සති බොජ්ඣඞ්ගය)

නවතම ධර්මදේශනා - Audio


ජටා සූත්‍රය

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා


බුද්ධ චරිතය (බුද්ධගයා වන්දනාව)

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා


අප්පමාද සූත්‍රය

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා


ආකඞ්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා


ආශ්චර්යවත් තථාගතයන් වහන්සේ

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා


ඉතො භො සුගතිං ගච්ඡ

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා


චුල්ලරාහුලෝවාද සූත්‍රය

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා


චුල්ලහත්ථිපදෝපම සූත්‍රය

අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ
සූත්‍ර දේශනා

ධර්මග්‍රන්ථ සඳහා library.mahaviharaya.lk වෙත පිවිසෙන්න
නවතම දහම් ලිපි සඳහා mahaviharaya.lk වෙත පිවිසෙන්න
Designed & Maintained by Thushantha Alwis
Started Sri Buddha Varsha 2549-Vap / October-2005
May the blessings of the Noble Triple Gem be with you...!!!